Specjalizacja

Mediacje

Prowadzę mediacje tzw. pozasądowe (ze zgłoszenia zainteresowanych stron), w których wypracowanie akceptowalnej i satysfakcjonującej dla stron ugody, w wielu sprawach, umożliwia uniknięcie postępowania sądowego – Sąd, na wniosek stron, na posiedzeniu niejawnym (bez przeprowadzania rozprawy), może zatwierdzić ugodę zawartą przed mediatorem i nadać ugodzie klauzulę wykonalności.
Jako stała mediator wpisana na listę Sądu Okręgowego w Gdańsku, prowadzę także mediacje ze skierowania Sądu.

Zachęcam do rozważenia możliwości zawarcia ugody także na etapie już wszczętego postępowania sądowego, wskazując zalety ugodowego rozwiązania sporu.

Istnieje możliwość zorganizowania mediacji z udziałem drugiego mediatora, a także z udziałem psychologa, w tym psychologa dziecięcego.

Wychodząc naprzeciw standardom wysłuchania dziecka w sprawach, które dotyczą dziecka, przeprowadzam także mediacje włączające dziecko. Niezbędne w tym obszarze przygotowanie zdobyłam dzięki ukończonym studiom podyplomowym z zakresu psychologii dziecięcej, a dodatkowo, stale podnoszę kompetencje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach.

Mediacje – zarówno te „pozasądowe”, jak i ze skierowania Sądu – mogą być realizowane także w pełni zdalnie tj. za pomocą, zaakceptowanego przez strony mediacji, profesjonalnego pakietu narzędzi telekonferencyjnych (np. MS Teams, Zoom, Google Meet). Jest to istotne ułatwienie w szczególności w sytuacjach, gdy jedna strona przebywa za granicą.

Międzynarodowy i europejski wymiar sprawiedliwości oraz postępowania transgraniczne

 • skargi i zawiadomienia na naruszenia wybranych umów międzynarodowych – np. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Komitetu Praw Człowieka; Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
 • skargi do Komisji Europejskiej UE oraz w ramach unijnego systemu rozwiązywania sporów SOLVIT tj. skargi przedsiębiorców oraz obywateli UE na działania administracji innych państw UE – np. na nieuznanie kwalifikacji zawodowych; nieprzyznanie świadczenia rodzinnego; dyskryminację obcokrajowców
 • uznanie zagranicznych wyroków i dokumentów na terytorium RP
 • stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń i ugód
 • wykonanie orzeczeń polskich sądów w innym państwie
 • adopcja zagraniczna
 • uprowadzenie dziecka za granicę
 • kontakty z dzieckiem zamieszkującym poza RP
 • alimenty oraz ich egzekucja od osób przebywających za granicą
 • transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
 • alimenty na rzecz uprawnionych mieszkających za granicą
 • odrzucenie spadku przez dziecko mieszkające za granicą
 • europejski nakaz zapłaty
 • europejski tytuł egzekucyjny
 • europejskie poświadczenie spadkowe

Prawo rodzinne

 • rozwody
 • separacje
 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • piecza naprzemienna
 • miejsce pobytu małoletniego
 • kontakty z dziećmi, w tym zagrożenie sumą pieniężną oraz nakazanie zapłaty za nierealizowanie bądź nieprawidłowe realizowanie kontaktów uregulowanych sądownie
 • przysposobienie dzieci
 • istotne sprawy dziecka, jak np. zmiana nazwiska
 • zezwolenie na sprzedaż majątku dziecka
 • opieka i kuratela prawna
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • uznanie ojcostwa

Prawo cywilne

 • dobra osobiste i zadośćuczynienie za ich naruszenie, w szczególności więzi rodzinne
 • ubezwłasnowolnienie
 • podział majątku konkubentów
 • dział spadku
 • zapis windykacyjny
 • testament
 • zachowek
 • wydziedziczenie
 • odrzucenie spadku

Al. Niepodległości 803/2
81-810 Sopot

© 2021. Oksana Cabaj - Kancelaria prawna i mediacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone