O mnie

Oksana Cabaj

 • doktor nauk prawnych
 • stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku – mediacje w sprawach rodzinnych, w tym transgraniczne
 • adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku
 • kurator procesowy małoletnich
 • pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji UW-M w Olsztynie
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz języka włoskiego

Studia:

 • magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Aldo Moro we Włoszech, w Katedrze Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (nostryfikacja stopnia naukowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • podyplomowe: „Prawo rodzinne z elementami psychologii”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • podyplomowe: „Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju”, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Przykładowe wystąpienia na konferencjach:

 • „Proces w rozsądnym terminie w sprawach z udziałem małoletnich – standardy na gruncie prawa międzynarodowego a praktyka polskiego wymiaru sprawiedliwości”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko i prawo”, Uniwersytet KW w Bydgoszczy, 24-25.04.2018 Bydgoszcz
 • „Więź rodzinna rodzica z dzieckiem jako dobro prawnie chronione. Standardy prawnomiędzynarodowe a polski system prawny”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Naruszenie dobra osobistego i zadośćuczynienie” Wydział Prawa i Administracji UW-M w Olsztynie, 24-25.05.2018 Olsztyn

Przykładowe publikacje naukowe, w tym współautorskie:

 • „Dziecko przysposobione”: prawna ochrona więzi rodzinnej rodzica z dzieckiem na przykładzie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Studia Prawnoustrojowe 42/2018
 • Unia Europejska a inne organizacje międzynarodowe, w: Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka, red. J. Galster, A. Szczerba-Zawada, Warszawa 2016
 • Osoba ubiegająca się o azyl i uchodźca na morzu: wybrane problemy w obszarze prawa do uzyskania pomocy, w: Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, red. O. Łachacz, J. Galster, Olsztyn, 2013
 • La protezione dei minori contro la pornografia nella rete Internet: gli standard polacchi e gli standard internazionali ed europei, w: G. Dammacco (ed.) Tutela giuridica del minore e uso consapevole di Internet, Cacucci 2008
 • Il coordinamento comunitario delle legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale nel contesto del principio della libera circolazione delle persone, w: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, O.Kędzierska, La libera circolazione delle persone nella prospettiva del processo europeo di integrazione, IV Conferenza Internazionale dei Diritti dell’Uomo, Bari 17-18 maggio 2004, Bari – Olsztyn 2006
 • Standardy dostępu do pomocy prawnej w Unii Europejskiej, w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011
 • Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności), w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, red. T. Jasudowicz, J. Bartoszewicz, R. Fordoński, Olsztyn 2012
 • Strasburski standard prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Implikacje w sferze prawa polskiego, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2012/3
 • „Władza państwa na morzu”: między ochroną granic a problemem migracji uchodźczej. Studium prawnomiędzynarodowe, w: Władza w prawie, red. P. Majer, M. Kowalczyk, Olsztyn 2014
 • Prawno-instytucjonalne gwarancje ochrony praw człowieka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, red. A. Frankiewicz-Bodynek, A. Pawlak, Kraków 2015

Dodatkowo, m.in.:

 • realizacja szkoleń w ramach IV Edycji Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej Pomorskiej Izby Adwokackiej pt. „Senior w rodzinie – perspektywa prawa rodzinnego” oraz „Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”;
 • specjalistyczne wykłady z zakresu europejskiego wymiaru sprawiedliwości na Wydziałach Prawa Uniwersytetów w Hiszpanii, Włoszech i Litwie

Al. Niepodległości 803/2
81-810 Sopot

© 2021. Oksana Cabaj - Kancelaria prawna i mediacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone