Honorarium

Oferta Kancelarii skierowana jest do:

  • osób fizycznych i prawnych
  • Polaków mieszkających za granicą
  • cudzoziemców przebywających w Polsce

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia złożoności sprawy oraz rodzaju usługi:

  • porada prawna
  • mediacje (bez skierowania Sądu*)
  • sporządzenie opinii prawnej
  • opracowanie umowy, porozumienia, ugody
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami i innymi organami

Możliwe jest uzgodnienie stawki godzinowej lub ryczałtowej.

Do wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.

Koszt mediacji ze skierowania Sądu uregulowany jest w Polsce Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Koszt takiego postępowania mediacyjnego nie obciąża stron postępowania – ponoszony jest przez Skarb Państwa. Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP:

W Polsce, w toku postępowania sądowego, wnioskując o mediacje, strony mogą wskazać konkretnego mediatora lub, jeśli nie są zgodne co do wyboru, mediatora wyznacza Sąd. Na stronach internetowych Sądów Okręgowych dostępne są listy mediatorów.

Al. Niepodległości 803/2
81-810 Sopot

© 2021. Oksana Cabaj - Kancelaria prawna i mediacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone